Kursy dla bezrobotnych2019-02-21T12:10:10+00:00
logo czarne barwork academy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy masz możliwość nieodpłatnie przeszkolić się w wybranym kierunku.
Jeśli Twój Urząd Pracy nie oferuje Szkolenia dla wybranej przez Ciebie profesji, a Zawód Barmana niestety nie często figuruje w ofercie szkoleniowej UP, zapraszamy do skorzystania ze SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM.

CO NALEŻY ZROBIĆ
ABY UZYSKAĆ SKIEROWANIE NA SZKOLENIE BARMAŃŚKIE W BarWorkAcademy

  • Zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy

  • Podczas spotkania z doradcą zawodowym zgłosić chęć podjęcia SZKOLENIA BARMAŃSKIEGO i wskazać naszą szkołę jako placówkę prowadzącą (aby zaoszczędzić czas warto skorzystać z możliwości pobrania lub uzupełnienia wymaganych dokumentów on-line.

  • Upewnić się czy Urząd Pracy skontaktuje się z BarWorkAcademy czy też niektóre dokumenty należy dostarczyć osobiście (zależy to od danego UP)

  • Odebrać skierowanie na szkolenie i z nim stawić się pierwszego dnia Szkolenia w Bar Work Academy

WAŻNE INFORMACJE 

**Uczestnicy SZKOLEŃ BARMAŃSKICH skierowani przez Urzędy Pracy korzystają z takich samych praw i przywilejów jak pozostali adepci Bar Work Academy.

***W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt ze Szkołą – chętnie pomożemy 🙂